Raad van Toezicht zoekt twee nieuwe leden

OPTIMUS Primair Onderwijs wil een ondernemende en eigentijdse stichting voor primair onderwijs zijn. Onder de stichting ressorteren 32 scholen in de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Grave, Landerd en Oss.
OPTIMUS is daarmee een belangrijke regionale partner in opvoeding, onderwijs en opvang.

Voor de huidige vacatures worden met name kandidaten uitgenodigd met specifieke deskundigheid en ervaring op academisch niveau met betrekking tot één van de volgende terreinen:

1. Onderwijs, onderwijsorganisatie en onderwijsonderzoek

OPTIMUS hecht groot belang aan goede prestaties van haar leerlingen op de kernvakken van het onderwijs. Tevens wil OPTIMUS bereiken dat haar leerlingen, wanneer zij de school verlaten als aankomend jonge volwassenen, communicatief zelfsturend kunnen functioneren in onze zich voortdurend ontwikkelende maatschappij.
De nieuw aan te stellen toezichthouder zal in de raad van toezicht in het bijzonder belast worden met het houden van toezicht op de wijze van besturing op de onderwijsprocessen en de opbrengsten daarvan. Hierbij hebt u kennis van en houdt u rekening met de vigerende discussies over de kwaliteit van het onderwijs, zowel vanuit de onderwijs-kundige als de meer pedagogische en sociologische invalshoek.
Als lid van de raad van toezicht hebt u specifieke deskundigheid (kennis, inzicht en ervaring) met betrekking tot:
• het aansturen van trajecten en processen waarin de verbetering van (onderwijs)resultaten centraal staat;
• het in- en uitvoeren van complexe onderwijsinnovaties;
• het verrichten van onderzoek m.b.t. het onderwijs waarbij o.a. thema’s als onderwijsopbrengsten en pedagogisch-didactische concepten centraal staan.

2. Het ‘maatschappelijk ondernemerschap’ van OPTIMUS Primair onderwijs

De volgende vraagstukken moeten door het college van bestuur nader worden geconcretiseerd.
Welke maatschappelijke waarde herkent en definieert OPTIMUS zelf als haar bestaansrecht? Wat zijn daaruit voortvloeiend de te realiseren doelen?
Heeft de ‘bedrijfsvoering’ en het onderwijsproces van OPTIMUS maatschappelijke meerwaarde tot resultaat?
De nieuw aan te stellen toezichthouder zal in de raad van toezicht in het bijzonder belast worden met toezicht met betrekking tot vraagstukken als:
• vindt het maatschappelijk ondernemen altijd plaats vanuit het belang van de kinderen en hun maatschappelijke context?;
• welke kenmerken/intenties zijn essentieel voor de onderwijsorganisatie in het perspectief van maatschappelijk ondernemen? (bijv. afleggen van verantwoording, het realiseren van de wettelijke inhoudelijke- en bedrijfsvoering- bepalingen, het geven van decentraal vertrouwen);
• welk omschreven beeld heeft OPTIMUS aangaande de zich ontwikkelende maatschappelijke behoeften?;
• op welke wijze verbindt OPTIMUS zich met ouders en overige belanghebbenden ten dienste van het realiseren van maatschappelijke meerwaarde?

Het toezicht moet ook gericht zijn op de werkbaarheid met betrekking tot het concept maatschappelijk ondernemen.
Dat houdt o.a. een scherpe definiëring van de fenomenen uit dit concept in en duidelijkheid over wie bevoegd is om de diverse rollen binnen maatschappelijk ondernemen te vervullen. Daarbij dient ook aandacht gegeven te worden aan criteria voor maatschappelijke meerwaarde.

In de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige diversiteit naar geslacht, leeftijd, maatschappelijke positie, levensbeschouwing, disciplinekennis en ervaring.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van toezicht,
de heer A.C.M. Daalmans. Hij is bereikbaar via het ambtelijk secretariaat (0485 318910).
Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 6 november 2015 per mail worden gericht aan de voorzitter van de raad van toezicht (info@optimusonderwijs.nl).

Voor nadere informatie:
– Algemeen profiel rvt
– Jaarverslag 2014
– Meerjarenperspectief Over-morgen-2011-2016
– Handboek rvt 2014

Deel dit artikel