Vacature lid raad van toezicht

OPTIMUS Primair Onderwijs zoekt een lid voor zijn Raad van Toezicht

Optimus in hoofdlijnen
OPTIMUS Primair Onderwijs is een ondernemende en eigentijdse stichting voor primair onderwijs met 31 scholen in de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Grave, Landerd en Oss en daardoor een belangrijke regionale partner in opvoeding en onderwijs.
De stichting verzorgt onderwijs voor circa 5000 leerlingen en heeft 520 medewerkers. De scholen van Optimus verschillen van elkaar qua omvang en schoolconcept. Sommige scholen liggen in wijken van grotere plaatsen en andere scholen zijn de enige school in een klein dorp. De omvang van de scholen varieert tussen de 50 en 550 leerlingen.
Het koersplan 2016-2021 draagt de titel Wereldonderwijs!’
Het koersplan geeft de ontwikkelrichting aan voor de komende jaren. Om de school van de toekomst dichterbij te brengen en kinderen toe te rusten voor een veranderende wereld, houdt de Optimus gemeenschap met behulp van uitdagende en gedragen doelen de gewenste beweging op gang. Optimus zet zich in om te bevorderen dat kinderen en medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen, binnen hun mogelijkheden, met aandacht voor brede talentontwikkeling en in betekenisvolle verbinding met hun omgeving. De komende jaren ligt de nadruk op menselijke maat, eigenaarschap, efficiënt organiseren, gezamenlijk leren en ontwikkelen, focus op het primaire proces en maatschappelijk partnerschap.

Het dagelijks bestuur en de algehele eindverantwoordelijkheid voor Optimus is belegd bij een tweehoofdig College van Bestuur.
Iedere school heeft een eigen schoolleider. Het College van Bestuur en de scholen worden ondersteund door het bestuurskantoor. Op het bestuurskantoor zijn de afdelingen Onderwijs, Human Resources Management, Facilitaire zaken, Communicatie, Secretariaat en de overige Backoffice gehuisvest.
Optimus werkt met het oog op versterking van het regionaal onderwijs intensief samen met collega-besturen uit het primair onderwijs.
Naast het College van Bestuur kent Optimus een Raad van Toezicht, die verantwoordelijk is voor het interne toezicht. Het externe toezicht ligt bij de Inspectie van het Onderwijs.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Optimus heeft ondermeer de volgende taakvelden: de werkgeversrol naar het College van Bestuur, toezicht en controle op de besturing, toetsing van besluitvorming en gevraagd c.q. ongevraagd adviseren van het bestuur.
De taken en bevoegdheden zijn belegd bij de Raad van Toezicht en niet bij individuele leden van de Raad. Alle leden zijn, en elk afzonderlijk lid is, verantwoordelijk voor de uitoefening van de taak en bevoegdheden van de Raad van Toezicht. Dit veronderstelt onderling overleg en het bereiken van consensus.
Dit ‘principe’ van gezamenlijke besluitvorming beoogt de degelijkheid van besluiten te bevorderen.

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur van Optimus spannen zich structureel in om te functioneren volgens de inzichten die horen bij de meeste actuele stand van zaken met betrekking tot  ‘good governance’. De samenwerking kenmerkt zich door een goede vertrouwensbasis.
Van de Raad van Toezicht wordt het vermogen gevraagd om op strategisch niveau te functioneren door op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met het College van Bestuur. Hierbij zijn de leden van de Raad van Toezicht in staat om de perspectieven van bij Optimus betrokken belanghebbenden helder voor ogen te houden.
Ongeacht welke taakverdeling er wordt gerealiseerd, wordt er met betrekking tot het functioneren van uitgegaan dat ‘het algemeen beleid’ en het ‘financieel beleid’, het ‘risicomanagement’ en ‘transparantie’ behoren tot de fundamentele taken van de toezichthouder en dat deze derhalve onderdeel zijn van de eisen te stellen aan elke toezichthouder.

De leden van de Raad van Toezicht herkennen zich ook in de volgende eigenschappen:

 • constructief kritisch;
 • onafhankelijk denkend en oordelend;
 • een teamspeler zijn;
 • sparringpartner voor het College van Bestuur;
 • vanuit ervaringskennis, levenswijsheid en moed een realistisch beeld kunnen vormen over de stuur-mogelijk­he­den van het bestuur;
 • vanuit een vertrouwensbasis kunnen en willen werken.

De Raad van Toezicht komt 7 keer per jaar bijeen. De Raad van Toezicht kent de volgende commissies:

 • Remuneratie;
 • Audit;
 • Onderwijs & Professionalisering.

De commissies komen 3 keer bijeen.

Nieuw lid van de raad van toezicht
De nieuw aan te stellen toezichthouder zal in de Raad van Toezicht in het bijzonder belast worden met het houden van toezicht op de besturing van de onderwijsprocessen en de professionele ontwikkeling in de Optimus-organisatie.
Het te werven lid van de Raad van Toezicht participeert in de commissie Onderwijs & Professionalisering.

Van het nieuw te werven lid van de Raad van Toezicht wordt specifiek gevraagd:

 • aantoonbare deskundigheid en ervaring op het onderwijskundig en pedagogisch domein. Hij of zij heeft kennis van en houdt rekening met de vigerende discussies over de kwaliteit van onderwijs, zowel op het vlak van de cognitieve opbrengsten als ook op het vlak van de sociale ontwikkeling en persoonsvorming van de kinderen;
 • aantoonbare deskundigheid en ervaring in het verbinden van onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk;
 • zicht op de complexe maatschappelijke vraagstukken en maatschappelijke taken waarvoor het onderwijs staat.

Bezoldiging
De bezoldiging van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met het belang dat de organisatie hecht aan goed toezichthouderschap en past bij de normen zoals geformuleerd door de VTOI.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer drs. H.J.Th. van de Ven, voorzitter van het College van Bestuur.
Hij is bereikbaar via het ambtelijk secretariaat (0485 318910).

Uw sollicitatiebrief en CV ontvangen wij graag uiterlijk 19 november 2017 via secretariaat@optimusonderwijs.nl.
De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdagavond 6 december 2017 , u ontvangt uiterlijk op 1 december 2017 hiertoe een uitnodiging.

Voor nadere informatie:

Deel dit artikel