GMR op zoek naar nieuwe leden

Met ingang van het nieuwe schooljaar neemt de GMR van Optimus afscheid van vier ouders en twee  leerkrachten. Dit betekent dat er per 1 augustus 2015 zes vacatures ontstaan binnen onze GMR.

Wat doet de GMR?

De GMR houdt zich bezig met veel en uiteenlopende onderwerpen: de kwaliteit van het onderwijs, de invoering van  “Passend Onderwijs”, de regionale samenwerkingsverbanden “Stromenland” en “30-06” waartoe Optimus hoort, personeelszaken als de nieuwe CAO, normjaartaak, mobiliteit, stand van zaken m.b.t. opbrengsten, bezuinigingsmaatregelen, begroting en financieel jaarverslag en -plan van het bestuur.
Kortom: een uitgebreide mix van onderwerpen die van invloed zijn op de Optimus scholen.

Er is altijd wel een onderwerp dat jouw belangstelling heeft en waarover jij als leerkracht of als ouder je zegje wilt doen. Binnen Optimus worden inmiddels veel belangrijke beleidszaken op bovenschools niveau besproken en vastgesteld. Het gevaar bestaat dat de afstand tussen de bestuurder/directie  en de  kinderen en hun ouders/verzorgers erg groot wordt. Juist daarom is het belangrijk dat een aantal betrokken ouders en personeelsleden zitting neemt in de GMR. 

Bevoegdheden

De GMR heeft verschillende bevoegdheden. Naast het recht op informatie en initiatief zijn vooral de instemmings- en adviesbevoegdheden van belang.  Regelmatig heeft de GMR overleg met het college van bestuur en de raad van toezicht.

Samenstelling

De GMR kent een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen bestaan uit zeven personen. De verkiezing is voor een zittingstermijn van drie jaar. Elk lid mag zich voor een volgende termijn kandidaat stellen. 

Vacature Oudergeleding

In de oudergeleding komen door omstandigheden vier plaatsen beschikbaar. Hiervoor  kunnen alle ouders/verzorgers die een  kind op één van de Optimus scholen hebben zitten zich kandidaat stellen.

Vacatures Personeelsgeleding

Naast de vacatures in de oudergeleding, komen er per 1 augustus ook twee plaatsen vrij in de Personeelsgeleding.

Tijd

Natuurlijk kost het tijd om in de GMR te zitten. Niet alleen wordt er ongeveer 10 keer per jaar vergaderd, maar ook moeten er stukken gelezen worden. De onderwerpen zijn echter interessant, je leert er van en bovendien is het gezellig om te brainstormen over allerlei onderwerpen.

Vergoeding

De leden van de GMR krijgen een tegemoetkoming voor hun inzet. Voor personeelsleden bedraagt deze 60 uur (normjaartaak) per schooljaar plus een tegemoetkoming in de gemaakte kosten. De ouders hebben recht op een vergoeding van € 75,00 per bijgewoonde vergadering.

Meer informatie

Voor verdere info kun je terecht op woensdag en donderdag na 14.30 uur  bij Carin Linders
(o6 14566182) of maandag en woensdag bij Paula Timmermans (0486-421584).
             

Ben je geschikt? Meld je vandaag nog aan als lid van de GMR. Maar in ieder geval voor 13 mei 2015.

Mocht u geïnteresseerd zijn een van de vacatures in te vullen stuur dan een mailtje met naam, invullen vacature als personeelslid of ouder, naam van de school en uw email adres naar: Carin Linders ( c.linders@optimusonderwijs.nl ) of naar Paula Timmermans  ( p.timmermans@optimusonderwijs.nl ).

Deel dit artikel