Internationalisering op de Weijerhof

People-Planet-Profit.

Een belangrijke taak van scholen is, samen met ouders de haar toevertrouwde kinderen voor te bereiden op de toekomst. Wat die toekomst brengen zal en hoe die er uit zal zien? In elk geval internationaal, meertalig en digitaal.

O.a. om deze redenen participeert “De Weijerhof” al jarenlang in internationale projecten, zowel eTwinning- als Comeniusprojecten, met partnerscholen in de hele Europese Unie.  Momenteel loopt het project People-Planet-Profit” met partnerscholen in Duitsland, Slowakije en Malta (2012-2014).

Deze projecten raken niet alleen bovengenoemde aspecten internationaal, meertalig en digitaal, maar ook veel kerndoelen van het basisonderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kerndoelen m.b.t. informatie zoeken, verwerken en presenteren (Nederlandse taal), Engels, oriëntatie op jezelf en de wereld, burgerschap, creatief vormgeven. Ook vakoverstijgende doelen als samenwerken, werken met deadlines en planmatig werken krijgen mooie kansen.

Actueel.

In de afgelopen maanden hebben de leerlingen gewerkt aan presentaties over “My school” , “My town” en “Processing of waste”.  Deze onderwerpen staan centraal tijdens de bijeenkomst in Lingen in april 2013. Daar gaan leerlingen (De Weijerhof is met 8 leerlingen vertegenwoordigd) samen werken aan het onderdeel “Waste”.

In juni 2013 is de volgende bijeenkomst, in Malta. Dan zijn de onderwerpen “Fair trade” en “Voedselverspilling”. Zes leerlingen uit groep 8 van De Weijerhof gaan naar Malta. Al met al is ook dit weer een ambitieus project waarin De Weijerhof laat zien, dat internationalisering mede leidt tot betekenisvol onderwijs en veel verder gaat dan een toeristische activiteit.

Samenvatting van het project.

Het project is gebaseerd op drie aspecten:

1.       Mensen.

De leerlingen delen met hun partnerscholen informatie rond verschillende items: wonen, werken, recreatie, school, dorp/stad, cultuur (vieringen, verhalen, muziek, dans, natuur).

De leerlingen doen dit door presentaties (ICT), tekeningen (jongste leerlingen) en een correspondentieproject (oudste leerlingen) waarbij deze laatsten gebruik maken van “The image project”.

Al werkend voor dit project creëren de leerlingen een “Europees palet van mensen”.

2.       Planeet Aarde.

Kernwoord is hier “duurzaamheid”. Alle leerlingen van de partnerscholen werken, in een cyclus van twee jaar, aan verschillende items:

  •        Afval (productie, vermindering en verwerking)
  •        Vervuiling van water, aarde en lucht.
  •        “OP is OP”: duurzame energie, zuinig omgaan met  grondstoffen, voedselverspilling, honger in de wereld.

3.       Profijt.

Door de presentaties m.b.t. deel 1 “Mensen” en door  het werken aan deel 2 “Aarde” ontdekken de leerlingen hoe zij hun steentje kunnen bijdragen aan de kwaliteit van hun eigen wereld, nu en straks, wat noodzakelijk is voor een duurzaam leefbare wereld en wat hun eigen verantwoordelijkheid hierbij is.

Het project heeft lokale,  Europees/wereldse en toekomstgericht aspecten.

De leerkrachten focussen bij het werken aan het project op verschillende manieren van leren en op coöperatieve werkvormen. Leerlingen en leerkrachten worden aangemoedigd om vreemde talen te gebruiken. ICT-gebruik wordt gestimuleerd en er wordt gestreefd naar een steeds effectievere inzet van ICT.

Leerlingen van verschillende leeftijden, jongsten zowel als oudsten, nemen aan het project deel en leveren naar vermogen en op niveau hun bijdrage. De projectproducten zijn voor alle scholen en alle leerlingen beschikbaar middels een website, brochures en presentaties. Leerlingen leren door hun eigen werk, maar vooral ook van elkaars werk. De leerlingen van groep 8  nemen deel aan de projectbijeenkomsten “op locatie” in Malta (St. Venera), Duitsland (Lingen) en Slowakije (Poprad).

De projectpartners streven naar een SMART project: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Ook houden zij het project KIS: Keep It Simple (houd het eenvoudig).

 

Voor scholen die graag meer willen weten verwijzen we naar Dhr. Huub Cremers, hij ondersteunt het project op de Weijerhof en is als ambassadeur van het Europees Platform heel goed op de hoogte van eventuele mogelijkheden voor scholen om aan te sluiten.( huubcreemers@home.nl)

Deel dit artikel