School

In het schooljaar 2015-2016 zijn leraren van Optimus enthousiast aan de slag gegaan met praktijkgericht onderzoek op basis van eigen onderzoeksvragen. De onderzoeken zijn inmiddels afgerond en de resultaten zijn beschikbaar.

Samen lezen is OK(e)
Onderzoek naar gerichte ondersteuning door ouders in de thuissituatie bij het leerproces van kinderen

In dit onderzoek hebben ouders van groep 3-4 op Klim Op en van groep 3 en 4 van het Telraam samen met de kinderen extra leesmeters gemaakt in de thuissituatie. De onderzoeksvraag was of extra leestijd met gerichte ondersteuning door ouders bij het technisch leesproces effect zou  hebben op de leesprestaties en of het voor ouders haalbaar is om dit uit te voeren.

51 leerlingen (en hun ouders) lazen 18 weken zo’n 40 minuten extra per week. Dat het lastig is om leestijd in de plannen was duidelijk. Kinderen en ouders hebben een druk programma. Het helpt als vaste momenten worden gekozen en als beide gemotiveerd zijn om samen te lezen. Het ‘om de beurt lezen’en ‘voorlezen aan de ouder’ waren de meest favoriete leesvormen.

De resultaten waren zichtbaar bij de AVI-toetsen. De extra uren hebben effect op het vloeiend en vlot lezen. Kinderen constateren o.a. dat ze ‘beter op toon’ lezen, ‘moeilijkere woorden kunnen lezen’ en ‘sneller kunnen lezen’. Op DMT zien we geen vooruitgang. Dat goede lezers meer profiteren van extra leesminuten, beter gaan lezen en dat ook leuk vinden (en dus meer willen lezen) zoals in de theorie beschreven, zien we in dit onderzoek terug. Leerkrachten en ouders zijn enthousiast. 86,4% van de ouders heeft het traject als zinvol ervaren. Het vraagt inzet en tussentijds ‘warm’ houden van het traject, maar levert zeker wat op. Beide scholen nemen deze aanpak ook dit schooljaar op in het programma.

Praktijkonderzoek spelling 2014-2016
verbeteren spellingsonderwijs op basisschool de Weijerhof (sinds  2016 Weijerwereld)

De taalcoördinator van de Weijerhof zag dat met name in de middengroepen de spellingresultaten een neerwaartse tendens vertoonden. Zij is aan de slag gegaan met de vraag waar de hiaten zitten in het spellingsonderwijs zodat de spellingresultaten concreet verbeterd kunnen worden. Er zijn meer factoren die van invloed kunnen zijn. De eerste observaties eind 2014-2015 leidden tot aandachtspunten in de eenduidigheid in het gebruik van termen en de wijze waarop instructie wordt gegeven. Goed spellingonderwijs moet aan een aantal criteria voldoen. De afspraken die het team maakte met betrekking tot de didactiek werden opnieuw geobserveerd  en besproken.

Eind 2016 kunnen de volgende conclusie worden getrokken:
Bewustwording van leerkracht gedrag is van invloed op de resultaten. Interventies die een positieve invloed hebben zijn: werken volgens het IGDI-model, eenduidigheid in termen en regels in alle groepen; spellingregels laten benoemen door leerkracht én leerlingen en elke spellingsles starten met een 5-woordendictee.
De Weijerhof is nu onderdeel van de Weijerwereld.

De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in het taalbeleidsplan en worden gekoppeld aan het werken met de nieuwe taalmethode.

Ervaring Onderzoekers:

Thea Willems (de Weijerwereld)

Thea heeft het onderzoek alleen uitgevoerd. Een flinke onderneming; dat vraagt om doorzettingsvermogen en een portie motivatie om het onderzoek tot een goed einde te brengen. De resultaten van het spellingonderwijs stonden al langer het lijstje van Thea. Om het overzichtelijk en dichtbij de school en het team te houden was het prettig dat er onderzoeksbijeenkomsten waren onder leiding van Gerda Geerdink. Hoe zet ik het onderzoek op, wat kan ik als 0-meting gebruiken, hoe kan ik onderzoeksmethodes toepassen op wat ik wil en nodig heb.

Vragen die in de bijeenkomsten aan de orde kwamen en gebruikt konden worden. Het onderzoek was praktisch en concreet voor de school. Thea heeft zich door de betrokkenheid van het team zeker niet alleen gevoeld. Het team wilde ook grip krijgen op de problematiek. De leerkracht doet ertoe!, is een belangrijke overall conclusie die bij de uitwerking van het taalbeleid van de nieuwe (fusie-) school, de Weijerwereld invulling zal krijgen.


Geef het door