Vacature-overzicht

Er is 1 vacature gevonden

Optimus Primair Onderwijs zoekt een lid voor zijn Raad van Toezicht

Over Optimus
Optimus Primair Onderwijs is een ondernemende en ambitieuze stichting voor primair onderwijs met 41 scholen in de gemeenten Land van Cuijk, Maashorst en Oss. 
De stichting verzorgt onderwijs voor circa 6000 leerlingen en heeft ruim 600 medewerkers. De scholen van Optimus verschillen van elkaar qua omvang en schoolconcept. Sommige scholen liggen in wijken van grotere plaatsen en andere scholen zijn de enige school in een klein dorp. De omvang van de scholen varieert daarmee tussen de 50 en 550 leerlingen.

Het koersplan 2022-2026 draagt de titel ’Optimus Wereldscholen’ en biedt focus, inspiratie en creatieve spanning om Wereldonderwijs aan te bieden nu en in de toekomst. Passend bij de behoeften van de kinderen en de samenleving. Optimus staat voor het beste onderwijs voor de kinderen die aan onze Wereldscholen zijn toevertrouwd. Zij staan centraal in onze koers. Het beste onderwijs kun je alleen realiseren wanneer ook de mensen die direct en indirect zorgdragen voor de kwaliteit van onderwijs en organisatie centraal staan. Wij kiezen daar expliciet voor.

De komende jaren ligt naast uiteraard de kwaliteit van het onderwijs de nadruk op het aantrekken, boeien en binden van voldoende gekwalificeerd personeel, het verder ontwikkelen van Optimus als kennisintensieve organisatie en het optimaliseren en verduurzamen van onze gebouwen. Optimus heeft de kwaliteit van onderwijs en organisatie aantoonbaar goed op orde. Hetzelfde geldt voor de inrichting van de governance.

Het dagelijks bestuur en de algehele eindverantwoordelijkheid voor Optimus is belegd bij een tweehoofdig College van Bestuur (CvB). Iedere school heeft een eigen schoolleider. Het CvB en de scholen worden ondersteund door het bestuurskantoor waar de afdelingen Onderwijs, HRM, Beheer en Control, Facilitaire zaken, secretariaat en de overige Backoffice zijn gehuisvest. Optimus werkt met het oog op versterking van het regionaal onderwijs intensief samen met collega-besturen uit het primair onderwijs.
Naast het CvB kent Optimus een Raad van Toezicht, die verantwoordelijk is voor het interne toezicht. Het externe toezicht ligt bij de Inspectie van het Onderwijs.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van Optimus heeft als belangrijkste taak om de kwaliteit van goed bestuur te borgen. Hierbij handelt de RvT vanuit vier posities; als toezichthouder, als klankbord voor het bestuur, als werkgever van het bestuur en als netwerker.  De taken en bevoegdheden zijn belegd bij de gehele RvT en niet bij individuele leden van de RvT. Alle leden zijn, en elk afzonderlijk lid is, verantwoordelijk voor de uitoefening van de taak en bevoegdheden van de RvT. Dit veronderstelt onderling overleg en het bereiken van consensus. Dit ‘principe’ van gezamenlijke besluitvorming beoogt de degelijkheid van besluiten te bevorderen.

De RvT en het CvB van Optimus spannen zich structureel in om te functioneren volgens de inzichten die horen bij de meeste actuele stand van zaken met betrekking tot ‘good governance’. De samenwerking kenmerkt zich door een goede vertrouwensbasis en een gedeeld perspectief op de bedoeling van de organisatie.

De RvT dient actief toezicht te houden met een juist evenwicht tussen betrokkenheid en afstand. De RvT is een kritische sparringpartner en stimulans voor het CvB. De RvT is zodanig samengesteld dat alle expertise die nodig is om de strategische, bestuurlijke en inhoudelijke processen op hun merites te kunnen wegen en beoordelen, vertegenwoordigd is.

Van de RvT wordt het vermogen gevraagd om op strategisch niveau te functioneren door op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met het CvB. Hierbij zijn de leden van de RvT in staat om de perspectieven van bij Optimus betrokken belanghebbenden helder voor ogen te houden.
Ongeacht welke taakverdeling er wordt gerealiseerd, wordt er met betrekking tot het functioneren van uitgegaan dat ‘het algemeen beleid’ en het ‘financieel beleid’, het ‘risicomanagement’ en ‘transparantie’ behoren tot de fundamentele taken van de toezichthouder en dat deze derhalve onderdeel zijn van de eisen te stellen aan elke toezichthouder.

Alle leden van de RvT herkennen zich in de volgende eigenschappen:

 • constructief kritisch;
 • onafhankelijk denkend en oordelend;
 • een teamspeler zijn;
 • sparringpartner voor het College van Bestuur;
 • vanuit ervaringskennis, levenswijsheid en moed een realistisch beeld kunnen vormen over de stuur-mogelijk­he­den van het bestuur;
 • vanuit een vertrouwensbasis kunnen en willen werken.

De RvT komt circa 7 keer per jaar als voltallige RvT bijeen. De RvT kent de commissies remuneratie, audit en onderwijs & professionalisering. De commissies komen circa 3 keer bijeen.

Vacature lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering
De nieuw aan te stellen toezichthouder zal in de RvT in het bijzonder belast worden met het houden van toezicht op de besturing van de processen en verantwoording op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Het te werven lid van de RvT participeert in de auditcommissie.

Profielkenmerken van de toezichthouder financiën en bedrijfsvoering:

 • academisch denk- en werkniveau;
 • brede kennis en ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering;
 • affiniteit met de doelstellingen, activiteiten en ambities van Optimus;
 • goed zicht op de complexe maatschappelijke vraagstukken waarvoor het onderwijs staat en de impact hierop en deze kunnen vertalen naar het domein financiën en bedrijfsvoering;
 • strategisch en op hoofdlijnen kunnen analyseren en reflecteren;
 • goed zicht op rollen en verantwoordelijkheden tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur;
 • toegankelijke en open persoonlijkheid, vermogen tot zelfreflectie, niet vooringenomen denkend, empathisch.

In de samenstelling van de RvT wordt gestreefd naar een evenwichtige diversiteit naar geslacht, leeftijd, maatschappelijke positie, levensbeschouwing, kennis en ervaring. Kandidaten die zich herkennen in bovenstaand profiel maar nog niet beschikken over toezichthoudende ervaring worden uitgenodigd te reageren.

Bezoldiging
De bezoldiging van de RvT is in overeenstemming met het belang dat de organisatie hecht aan goed toezichthouderschap en past bij de normen zoals geformuleerd door de VTOI.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met drs. Monique A.M. Donders RA, lid van het College van Bestuur. Zij is bereikbaar via het ambtelijk secretariaat (0485 318910).

Uw sollicitatiebrief en CV ontvangen wij graag uiterlijk 28 januari 2022 via het mailadres: secretariaat@optimusonderwijs.nl

De gesprekken zullen plaatsvinden op 7 februari 2022, 15.00 - 18.00u. U ontvangt uiterlijk op 3 februari hiertoe een uitnodiging.

Voor nadere informatie:

Klik hier voor meer informatie over de Raad van Toezicht.

 • Primair Onderwijs
 • Grave
Lees meer