Disclaimer

Privacyverklaring

(Hoog)begaafdheid

“Voor hoogbegaafde leerlingen is een kwalitatief goed aanbod op onze scholen gerealiseerd, met daarnaast peercontact in de regio.” (Koersplan Wereldonderwijs).
Dit betekent dat Optimus-scholen een aanbod realiseren voor (hoog)begaafde kinderen dat past bij hun onderwijsbehoeften. Dat ziet er als volgt uit:

Groepsniveau:

  • (Vroeg) signaleren van hoogbegaafdheid / ontwikkelingsvoorsprong.
  • Compacten en verrijken van het aanbod voor de gesignaleerde kinderen bij rekenen, taal/ lezen en wereldoriëntatie.

Schoolniveau:

  • Groepsoverstijgende instructiegroepjes/ begeleidingsgroepjes voor kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben.
  • Beleid met procedures over signalering en aanpassen van het aanbod, zodat een doorgaande lijn ontstaat.

Bovenschools/ regionaal niveau :

  • Peergroepen, waar hoogbegaafde kinderen een dagdeel per week naar toe gaan. Daar wordt gewerkt aan leren leven, leren leren en leren denken. Klik hier voor meer informatie.
  • Leoardo-groepen: voltijd hoogbegaafden-onderwijs .

Bovenstaande vraagt kennis en expertise van leerkrachten, intern begeleiders en directeuren. Zij worden ondersteund door specialisten Hoogbegaafdheid, die ook de kinderen in de peergroepen begeleiden. De ondersteuning richt zich op professionalisering door consultatieve begeleiding van de leerkrachten, observeren in de groepen en informatie en kennis delen door middel van teambijeenkomsten. De specialisten leiden ook een professionele leergemeenschap waarbij leerkrachten en intern begeleiders kennis en ervaringen delen en samen onderzoeken wat nodig is voor passend onderwijs aan de hoogbegaafde kinderen.

Zijn wie je bent. Worden wie je wilt. Dat is onderwijs volgens Optimus.