Disclaimer

Privacyverklaring

Maatschappelijke Adviesraad

Optimus hecht sterk aan de inbreng van het maatschappelijke veld  waarin de organisatie opereert. Los van de statutair bepaalde en formeel geregelde systemen waarbinnen zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur als “representant van de samenleving” kunnen optreden, heeft Optimus een Maatschappelijke Adviesraad (MAR) ingericht.

Kerntaak van deze raad is het adviseren van het College van Bestuur over vraagstukken betreffende de koers van de organisatie en de maatschappelijke inbedding van (het onderwijs op) de Optimus-scholen. Verder spiegelt de raad het maatschappelijk presteren van de organisatie aan de ervaringen en aan de verlangens en behoeften van de samenleving.
De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van ketenpartners en overige stakeholders  met deskundigheid op specifieke deelterreinen.