Disclaimer

Privacyverklaring

AVG en Privacy

Welkom op de website van Stichting Optimus Primair Onderwijs. De school van uw kind(eren) vormt samen met 39 andere scholen deze stichting. 

Wij vertellen u graag wat over AVG en privacy. Omdat deze wet- en regelgeving al onze scholen aangaat, hebben wij dit op stichtingsniveau geregeld.

Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe Europese privacywet van toepassing: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. De AVG formuleert een aantal belangrijke principes voor gegevensverwerking:

  • Het gebruik van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is;
  • Het gebruik van die gegevens gebeurt alleen voor een uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel (doelbinding) en op een in de AVG genoemde grond (grondslag);
  • Er worden niet meer persoonsgegevens gebruikt en vastgelegd dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor het wordt verwerkt (dataminimalisatie);
  • Het gaat om juiste en geactualiseerde gegevens met redelijke maatregelen om waar nodig te rectificeren of te wissen (juistheid van de gegevens).

Stichting Optimus Onderwijs werkt met een actueel AVG/IBP beleid. De interne Privacy Officer is de inhoudelijk verantwoordelijke voor het IBP beleid.  Een onafhankelijke externe functionaris gegevensbescherming controleert en adviseert jaarlijks de gang van zaken binnen stichting Optimus Primair Onderwijs.  In een Privacyverklaring hebben we vastgelegd hoe wij omgaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Hier vindt u alle reglementen, verklaringen en protocollen aangaande privacy en AVG.

Privacy Officer

De Privacy-Officer van Stichting Optimus Primair Onderwijs is Anthony Verwijst. De Privacy officer is te benaderen via: privacycoordinator@optimusonderwijs.nl

Functionaris gegevensbescherming

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is Deniz Deveci, hij is werkzaam voor Lumen Group. 

De FG is telefonisch bereikbaar op 030 - 889 65 75 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.  

Lumen Group B.V.  
Reactorweg 301  
3542 AD UTRECHT