College van Bestuur

Het bevoegd gezag van Optimus wordt gevormd door het College van Bestuur.
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van organisatie en onderwijs bij Optimus. 

Het College van Bestuur van Optimus is primair gericht op de kwaliteit van het onderwijs in de scholen. Om goed onderwijs te kunnen realiseren is het van belang dat de mensen die zorg dragen voor het onderwijs goed bevoorwaard zijn wat betreft hun kennis, kunde en arbeidsomstandigheden. Het College van Bestuur zorgt er voor dat schoolteams ruimte hebben om hun ontwikkelagenda te realiseren. Optimus heeft als stichting een koersplan. Dit koersplan biedt ruimte aan de scholen en tegelijk geeft het koersplan de richting aan waarin elke school afzonderlijk en Optimus als collectief zich in de toekomst ontwikkelt. 

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de samenleving over de door Optimus gerealiseerde kwaliteit. Optimus heeft een Raad van Toezicht die de samenleving vertegenwoordigt. Het College van Bestuur heeft in de Inspectie van het Onderwijs nog een tweede toezichthouder. De Inspectie onderzoekt voor de minister de kwaliteit die in het onderwijs wordt gerealiseerd. In 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs het vierjaarlijks bestuursonderzoek uitgevoerd. De uitslag van dit onderzoek was zeer positief. 

Optimus heeft een kwaliteitssysteem dat op bovenschools niveau en op schoolniveau wordt toegepast. Wij gaan voortdurend en systematisch na of wij de goede dingen doen en of we de goede dingen ook goed doen. Als College van Bestuur willen wij instaan voor de belangen van alle bij Optimus betrokken belanghebbenden. Wij voeren formeel overleg met de vertegenwoordigers van de ouders en de medewerkers in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Wij ontmoeten ouders, leerlingen en teams tijdens de schoolbezoeken die wij afleggen. Het College van Bestuur staat open voor alle bij Optimus betrokken belanghebbenden. Op schoolniveau worden wij vertegenwoordigd door de directeur.
In het geval dat nodig en gepast is zijn wij bereikbaar voor belanghebbenden via ons secretariaat.

Met vriendelijke groet,
Harrie van de Ven en Monique Donders.


Geef het door