Disclaimer

Privacyverklaring

GMR

Optimus heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR adviseert en oordeelt over bovenschoolse aangelegenheden. De bevoegdheden van de GMR staan omschreven in een GMR-reglement. Afhankelijk van het onderwerp betreft dit een advies dan wel beslissingsbevoegdheid. Daarbij kan er verschil zijn in de bevoegdheden van de personeelsgeleding of de oudergeleding.

De GMR bestaat uit 16 leden, volgens reglement gekozen door de medezeggenschapsraden van onze scholen. De GMR vergadert gemiddeld genomen tien keer per jaar, waarvan twee keer in aanwezigheid van de Raad van Toezicht. Bij deze vergaderingen is het College van Bestuur gedeeltelijk aanwezig.  Indien mogelijk en wenselijk wordt er 1 keer per jaar een klankbordbijeenkomst georganiseerd, waarvoor alle MR'en worden uitgenodigd.

De GMR bestaat uit de volgende personen:

 • Hendrik van der Mortel (ouder) - voorzitter
 • Astrid Berends (personeel) - secretaris
 • Jeroen van den Hoogen (ouder) - penningmeester
 • Anke van Beek-Bongers (ouder)
 • Ingrid Cornelissen (personeel)
 • Marian Kroes (personeel)
 • Miranda Lingsma (ouder)
 • Sharon Martens (ouder)
 • Femke Meijer (personeel)
 • Leonie Melein (ouder)
 • Leonie van der Meulen (personeel)
 • Kristel Pennings (personeel)
 • Sanne Strik-Arts (personeel)
 • Gesanne Swinkels (personeel)
 • Lydia Verheijen (ouder)
 • Ineke van Zon (ouder)